کنترل کیفیت بصورت جداگانه در هر سفارش قبل از بارگیری و پس از بارگیری با تاییدیه  آزمایشگاه انجام می پذیرد.